Dzienniczek Festiwalowicza

fot. Michał Mroczkowski

Regulamin promocji “Dzienniczek Festiwalowicza”

§ 1
Definicje

 1. Organizator – Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa, NIP: 525-22-71-014, REGON: 01550390400000, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000162000 (dalej: „Organizator”);
 2. Dzienniczek Festiwalowicza – karta na pieczątki, wydawana w trakcie trwania 10. stacjonarnej edycji MFF Młode Horyzonty w dniach 30 września – 8 października 2023 r., Uczestnikowi biorącemu udział w Festiwalu;
 3. Kina – miejsca, gdzie odbywają się pokazy filmowe w ramach 10. MFF Młode Horyzonty w Warszawie: w Kinie Muranów (ul. Gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa), w Kinotece (Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa) oraz w innych obiektach wskazanych przez Organizatora na stronie festiwal.mlodehoryzonty.pl;
 4. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w 10. MFF Młode Horyzonty;
 5. Opiekun uczestnika – osoba fizyczna powyżej 18. r. ż. będąca opiekunem Uczestnika;
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 2
Uprawnienia Uczestnika

 1. Odebranie Dzienniczka Festiwalowicza przez Uczestnika upoważnia do:
  a. zbierania pieczątek przed wejściem na pokaz filmowy w dniach od 30 września do 8 października 2023 r., w ramach 10. MFF Młode Horyzonty w Kinach wskazanych przez Organizatora,
  b. korzystania z nagród należnych odpowiednio po zebraniu 6 i 10 pieczątek.
 2. Organizator decyduje o ilości i wartości nagród.
 3. Nagrody można odebrać w kasach Kin w dniach od 30 września do 8 października 2023 r.

§ 3
Odpłatność

Wydanie Dzienniczka Festiwalowicza jest nieodpłatne.

§ 4
Zasady korzystania z Dzienniczka Festiwalowicza

 1. Uczestnik chcący skorzystać z uprawnień wynikających z posiadania Dzienniczka Festiwalowicza, zobowiązany jest poinformować obsługę Kina o posiadaniu Dzienniczka Festiwalowicza oraz okazać go przed wejściem do sali kinowej.
 2. Uczestnik chcąc skorzystać z uprawnień wynikających z posiadania Dzienniczka Festiwalowicza, zobowiązany jest posiadać Dzienniczek przy sobie oraz okazywać Dzienniczek przy wchodzeniu do sali kinowej.
 3. Uczestnik chcąc odebrać należne mu nagrody, zobowiązany jest okazać Dzienniczek Festiwalowicza w Centrum Festiwalowym lub w kasach Kin w dniach od 30 września do 8 października 2023 r.
 4. Odebranie nagrody jest odpowiednio zaznaczone na Dzienniczku Festiwalowicza przez pracownika Kina.
 5. Przed zgłoszeniem udziału w programie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej festiwal.mlodehoryzonty.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie oraz w kasach Kin w formie wydruku.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do korzystania z Dzienniczka Festiwalowicza w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.
 7. Pieczątki zebrane na Dzienniczku Festiwalowicza Uczestnika nie podlegają wymianie na gotówkę.

§ 5
Obowiązki Organizatora

 1. Organizator zobowiązany jest honorować uprawnienia przyznane Uczestnikom:
  a. Po uzbieraniu 6 pieczątek Uczestnikowi przysługują 2 zaproszenia na festiwalowe seanse odbywające się w Kinach festiwalowych, które można odebrać w tych kinach. Zaproszenia można odebrać wyłącznie na filmy, na które pozostały wolne miejsca.
  b. Po uzbieraniu 10 pieczątek Uczestnikowi przysługuje zniżka na karnet na 10. MFF Młode Horyzonty online, odbywający się w terminie 12-29 października 2023 r. na stronie nowehoryzonty.pl/mlodevod; kupon zniżkowy można odebrać w kasach Kin oraz w Centrum Festiwalowym.
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

§ 6
Zmiany Regulaminu

 1. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian Regulaminu z ważnych powodów takich jak:
  a. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkujących koniecznością jego zmodyfikowania w celu zachowania zgodności z prawem;
  b. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  c. konieczność usunięcia, niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiły w Regulaminie.
 2. O zmianach Regulaminu, Organizator informuje zamieszczając treść zmienionego Regulaminu na stronie festiwal.mlodehoryzonty.pl oraz w kasach Kin.

§ 7
Dane kontaktowe

 1. Wszelkie oświadczenia, reklamacje i wnioski związane z Dzienniczkiem Festiwalowicza, Uczestnik może kierować:
  a. pisemnie na adres siedziby Organizatora,
  b. mailowo na adres Organizatora – pomoc@nowehoryzonty.pl.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli Organizator nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uważa się, że uznał reklamację.
 3. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu oraz odpowiednie przepisy prawa.
 4. O decyzji w sprawie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie na adres pocztowy lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w reklamacji.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. W przypadku utraty lub zniszczenia Dzienniczka Festiwalowicza, Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora o utracie lub zniszczeniu. Uczestnik uprawniony jest wówczas do odebrania nowego, niewypełnionego Dzienniczka Festiwalowicza.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 7 września 2023 r.

Młode Horyzonty vod!

Młode Horyzonty w Twoim domu! Wyjątkowa oferta dla młodych widzów na platformie NHvod.

Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter