Regulamin konkursu pod nazwą "Przygoda z Pati i Samem"

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie ul. Zamenhofa 1, identyfikującą się numerem NIP 525-22-71-014, dalej zwany „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 7.11.2023 r. o godz. 12.00, a kończy się dnia 12.11.2023 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.

§2 Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
  2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. posiada konto w serwisie Instagram oraz Facebook;
  5. wykona Zadanie Konkursowe.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.
 4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik zamieści w komentarzu pod postem konkursowym w serwisie Instagram lub Facebook pod adresami URL https://www.facebook.com/mlodehoryzonty lub https://www.instagram.com/mlode_horyzonty/ pracę konkursową na temat: Z kim Ty wyruszyłbyś na wyprawę pełną przygód? (dalej: Zadanie Konkursowe).
  W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu oraz zaobserwują profile https://www.facebook.com/mlodehoryzonty oraz https://www.instagram.com/mlode_horyzonty/
  uczestnik konkursu powinien również polubić post konkursowy oraz dwa inne; może udostępnić post konkursowy na swoim story.
 6. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie kilkukrotnie poprzez umieszczenie dowolnej ilości komentarzy pod dowolnym z postów konkursowych (na Instagramie lub Facebooku).
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
  1. nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie;
  2. działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;
  3. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
  4. naruszają regulamin serwisu Instagram;
  5. użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
 3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody – nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

§ 4 Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1. Po zakończeniu Konkursu, trzyosobowe Jury w skład którego przedstawiciele Stowarzyszenia Nowe Horyzonty dokona oceny przesłanych przez Uczestników prac i wyłoni Uczestnika, który najlepiej wykonał Zadanie Konkursowe pod kątem atrakcyjności. Jury wyłoni w ten sposób 5 (słownie: pięciu) Zwycięzców.
 2. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następująca nagroda: dwa bilety (kody) na seans Pati i klątwa Posejdona w dowolnym kinie Helios. Kody są ważne od 3 do 30.11. Instrukcja korzystania z nich znajduje się poniżej.
 3. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 4. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzcy najpóźniej w dniu 15.11.2023 r.
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie nazwy nazwy profilu w komentarzu do postów konkursowych w serwisach Instagram oraz Facebook najpóźniej dnia 15.11.2023 r.
 6. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników, w wiadomości prywatnej swoich danych kontaktowych.
 7. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Organizator wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawdziwych lub niezgodnych z Regulaminem.
 9. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebooku, Instagramie lub drogą mailową.
 10. Fundatorem Nagród jest Organizator oraz sieć kin Helios.
 11. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 12. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 13. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko raz.
 14. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§ 5 Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres Zamenhofa 1, Warszawa oraz na adres e-mail kontakt@nowehoryzonty.pl.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Laureata również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcy, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail kontakt@nowehoryzonty.pl.
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, logistycznych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 9. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§ 6 Reklamacje

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs “Pati klątwa Posejdona” na adres e-mail kontakt@nowehoryzonty.pl lub adres korespondencyjny Organizatora, związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§ 7 Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7.11.2023 r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Organizator ma prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.
 5. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.mlodehoryzonty.pl
 6. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 7. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 8. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.
 9. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 10. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.
 11. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego postanowienia i akceptuje wszystkie zasady konkursu zawarte w Regulaminie.

§ 8 Instrukcja użycia kodów elektronicznych w kinie Helios

 1. Po okazaniu w kasie kina Helios kodu elektronicznego stanowiącego 13-cyfrowy ciąg liczb, otrzymają Państwo bilet uprawniający do uczestniczenia w wybranym seansie wskazanego filmu.
 2. Kody zrealizować można także poprzez stronę internetową www.helios.pl, po oznaczeniu seansu i miejsca, wpisaniu numeru kodu i dokonaniu opłaty za wystawienie biletu online.
 3. Wykorzystanie kodów możliwe jest również w bezpłatnej aplikacji Kino Helios (dostępnej w App Store i Google Play), po wybraniu seansu i miejsca oraz dokonaniu dopłaty za wystawienie biletu online.
 4. W przypadku problemów z realizacją kodów przez stronę www.helios.pl lub w aplikacji prosimy o kontakt mailowy lub bezpośredni z kinem, do którego chcieli się Państwo udać. W przypadku ewentualnych problemów technicznych z aplikacją prosimy o kontakt mailowy pod adresem support@helios.pl.
 5. Kody elektroniczne mogą zostać wykorzystane w całej sieci Helios od 3 listopada do 30 listopada 2023 roku. Zmiana terminu ważności kodu nie jest możliwa.
 6. Kod można wymienić na jeden bilet na wybrany seans filmowy wskazanego filmu pod warunkiem dostępności miejsc na sali.
 7. Posiadanie kodu nie upoważnia do pierwszeństwa w obsłudze przy kasie.
 8. Kod obowiązuje wyłącznie na jeden wskazany film z repertuaru kin sieci Helios, z wyłączeniem pozostałych seansów z repertuaru, seansów w salach Dream oraz pokazów specjalnych, w tym pokazów z cyklu: Kino Kobiet, Kino Konesera, Nocne Maratony Filmowe, Kino na temat, Helios dla dzieci, Kultura Dostępna, Helios na Scenie oraz pokazów zamkniętych.
 9. Realizacja kodu w sali Dream możliwa jest po wniesieniu dodatkowej opłaty w kasie zgodnie z cennikiem kina.
 10. Kod można wymienić na bilet podczas seansów realizowanych w technice 2D lub 3D. Cena kodu dla seansu 3D nie obejmuje opłaty za okulary, które są konieczne do oglądania filmu w technice trójwymiarowej.
 11. Zwrot biletu nabytego za pomocą kodu nie jest możliwy.
 12. Kod nie podlega wymianie na gotówkę.
 13. Helios nie odpowiada za udostępnienie kodu osobom nieuprawnionym. Kod realizowany będzie wyłącznie na rzecz pierwszej osoby, która przedstawi go w kasie kina.
 14. Odsprzedaż kodów osobom lub podmiotom trzecim jest zabroniona. Helios ma prawo deaktywować kody w stosunku do których został naruszony zakaz, a wszelkie roszczenia, w szczególności o zwrot wartości kodu, nie będą uwzględniane.
 15. Reklamacje dotyczące działania kodów prosimy przesyłać na adres kupony@helios-media.pl. Reklamacje rozpatrywane będą w przeciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia, a w przypadkach wymagających dłuższego postępowania w ciągu 14 dni roboczych. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Posiadacz kodu otrzyma nowy voucher w terminie 7 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, z datą ważności minimum 1 miesiąc, ale nie krótszą niż kod podlegający reklamacji.
 16. Adresy kin Helios i dane kontaktowe do wszystkich lokalizacji zamieszczone są na stronie www.helios.pl/naszekina.

Młode Horyzonty vod!

Młode Horyzonty w Twoim domu! Wyjątkowa oferta dla młodych widzów na platformie NHvod.

Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter