Regulamin naboru „Zasiądź w jury młodych konkursu filmowe odkrycia”

Regulamin naboru „Dołącz do Jury Młodych Horyzontów”

§1 Organizator

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w naborze (dalej: „Nabór”), a także określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: „Uczestnicy”).
 2. Organizatorem Naboru jest Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie (00-153), ul. Zamenhofa 1, wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000162000, NIP: 5252271014, (zwane dalej: „Organizatorem”).
 3. Organizator oświadcza, że Nabór nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. jedn. Dz.U z 2019 r. ,poz. 847).

§2 Czas trwania i warunki uczestnictwa

 1. Nabór zostanie przeprowadzony na stronie festiwal.mlodehoryzonty.pl (dalej: „Strona”).
 2. Zgłoszeń do naboru można dokonywać od 29 sierpnia 2023 r. do 15 września 2023 r. do godziny 23:59 przez wypełnienie Formularza naboru (dalej: Formularz) zamieszczonego na Stronie.
 3. Nabór będzie odbywał się zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa polskiego.
 4. Przed wypełnieniem i przesłaniem Formularza uczestnik Naboru powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Udział w Naborze oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Udział w Naborze jest dobrowolny i bezpłatny.
 6. Uczestnikiem Naboru może być każda osoba fizyczna, która:
  1. ukończyła 12 rok życia nie ukończyła 16 roku życia;
  2. ma stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Wraz ze zgłoszeniem każdy Uczestnik/czka Naboru jest zobowiązany/a do przekazania Organizatorowi podpisanego przez rodzica/przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego Oświadczenia zawierającego zgodę na udział w Naborze i Festiwalu oraz wykorzystanie wizerunku w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 8. W Naborze nie mogą brać udział zespoły, a tylko indywidualne osoby fizyczne.
 9. Organizator uprawniony jest do wykluczenia z udziału w Naborze Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem w szczególności Uczestników, którzy:
  1. nadeślą zgłoszenia zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, wulgarne, przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt, zawierające treści o charakterze pornograficznym lub mogącym obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszające prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie;
  2. używają skryptów lub oprogramowania automatyzującego;
  3. podali nieprawdziwe dane osobowe.
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Naborze, w szczególności z uwagi na niskie zainteresowanie i małą liczbę zgłoszeń.

§3 Realizacja zadania i zgłoszenia

 1. Zadanie polega na udzieleniu odpowiedzi (tekstowej lub wideo) na dwa pytania:
  1. Jak rozumiesz nazwę konkursu Filmowe odkrycia? Wskaż znany Ci film, który mógłby się znaleźć w tej sekcji i uzasadnij swój wybór*.
  2. Dlaczego powinniśmy wybrać akurat Ciebie?
  3. * Z wyłączeniem filmów, które były w programie tego konkursu w poprzednich edycjach Festiwalu.
 2. Forma wypowiedzi: tekst do 2500 znaków lub wideo o długości do 3 minut. Dopuszczalne rozszerzenia dla formy nagrania materiału wideo to: .avi, .mov, .mp4, .wmv, a dla formy wypowiedzi tekstowej to: .doc., .docx, .odt, .pdf.
 3. Odpowiedzi na Pytania należy udzielić w języku polskim.
 4. Każde zgłoszenie musi zawierać: odpowiedzi na oba Pytania w formie nagrań video lub wypowiedzi tekstowych, imię, nazwisko i datę urodzenia Uczestnika/-czki, adres email oraz numer telefonu do kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym Uczestnika/-czki oraz wypełniony i podpisany formularz zgody rodzica/opiekuna prawnego, stanowiący Załącznik nr 1 (dalej „Zgłoszenie”).
 5. Zgłoszeń należy dokonywać przez Stronę, na której zamieszczony zostanie Formularz odsyłający do zewnętrznego portalu WeTransfer, przez który należy wgrać plik video, plik tekstowy oraz skan podpisanego formularza zgody rodzica/opiekuna prawnego, stanowiący Załącznik nr 1.
 6. Uczestnik jest obowiązany do podania w Formularzu prawdziwych danych osobowych.
 7. Uczestnik naboru wysyłając Formularz potwierdza, że jest wyłącznym autorem Zgłoszenia, posiada do niego pełnię praw a Zgłoszenie nie będzie naruszać praw osób trzecich ani przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§4 Zasady wyłonienia Laureatów i Nagrody

 1. W Naborze oceniane będą rzeczowość przedstawionej argumentacji oraz kreatywność przesłanego Zgłoszenia.
 2. Troje Laureatów/-tek Naboru wybierze Kapituła (dalej: „Kapituła”), w której skład wejdzie troje przedstawicieli Organizatora.
 3. Ogłoszenie wyników Naboru nastąpi za pośrednictwem Strony do dnia  21 września 2023 r.
 4. W przypadku zamiaru opublikowania informacji o wynikach Naboru na Stronie oraz na portalach społecznościowych Organizatora, poprosi on Laureatów/-ki o udzielenie zgody na opublikowanie imienia i nazwiska oraz wizerunku Laureatów/-ek w informacji na profilach społecznościowych Organizatora oraz na Stronie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwi Uczestnikowi zostanie członkiem składu Jury Młodych Horyzontów.
 5. Każdy Laureat/ka Naboru – w ramach nagrody (dalej: „Nagroda”): otrzyma akredytację festiwalową na Festiwal Młode Horyzonty, który odbędzie się w terminie 30 września – 8 października 2023 r. w wersji stacjonarnej w Warszawie („Festiwal”), zostanie członkiem 3-osobowego składu Jury Młodych Horyzontów i obejrzy 6 filmów z tego konkursu oraz weźmie udział w obradach Jury, podczas których zostanie wybrany zwycięski film sekcji filmowych odkryć,, weźmie udział w festiwalowych pokazach filmowych odbywających się w ramach Festiwalu jako członek Jury oraz w Gali Otwarcia i Gali Wręczenia Nagród, podczas której zostanie przyznana statuetka Jury Młodych Horyzontów wybranemu filmowi, otrzyma karnet na Festiwal online.
 6. Łączna wartość Nagrody wynosi: 400 zł netto.
 7. Organizator nie pokrywa Laureatom/-kom kosztów noclegu, wyżywienia ani dojazdu do obiektów festiwalowych.
 8. Po ogłoszeniu wyników Naboru Organizator skontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi Laureatów/-ek w celu przedstawienia szczegółowego harmonogramu wydarzeń, w których Laureaci/-tki będą zobowiązani uczestniczyć.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureata/-kę nieprawidłowych danych uniemożliwiających przekazanie Nagrody.
 10. Nagroda nie podlega wymianie ani zamianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny.
 11. W przypadku zrzeczenia się przez Laureata/-kę prawa do odbioru nagrody lub niepodania danych, o których mowa w ust. 8 powyżej, Organizator zastrzega sobie prawo do ponownych obrad Kapituły, która ponownie wybierze Laureata/-kę.
 12. Organizator może odmówić wydania Nagrody Laureatowi/-ce jeżeli po ogłoszeniu wyników Naboru zostanie ustalone, że Laureat/-ka naruszyła przepisy prawa, dobre obyczaje lub postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności podał-/a w Formularzu nieprawdziwe dane osobowe. W takim wypadku stosuje się pkt 12 powyżej

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres: Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa z dopiskiem „Dołącz do Jury Młodych Horyzontów” lub na adres mailowy: pomoc@nowehoryzonty.pl, w temacie wpisując „Nabór Dołącz do Jury Młodych Horyzontów”.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dane personalne zgłaszającego, tj. imię i nazwisko oraz adres e-mail lub adres korespondencyjny oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu za pośrednictwem wiadomości e-mail lub w formie pisemnej (w zależności od sposobu przesłania reklamacji) najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego osobie wnoszącej reklamację przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§ 6 Prawa autorskie

 1. Uczestnik poprzez przesłanie Zgłoszenia udziela Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do Zgłoszenia oraz zawartego w nim nagrania video lub wypowiedzi tekstowej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili przesłania zgłoszenia  polach eksploatacji, w szczególności:
  1. wykorzystywania, w tym w szczególności w celu wykorzystywania w celu promowania i oferowania produktów i usług Organizatora,
  2. kopiowania,
  3. modyfikowania,
  4. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,
  5. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  6. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności w sieci Internet.
 2. Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania ze Zgłoszenia oraz zawartego w nim nagrania video lub wypowiedzi tekstowej w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej.
 3. Organizator jest uprawniony do korzystania ze Zgłoszenia bez oznaczania autorstwa Uczestnika, w tym do publikowania go anonimowo.
 4. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych na wszystkich polach eksploatacji tam wskazanych.

§ 7 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Naboru, a także osób zgłaszających się do Naboru (zwanych dalej również „Podmiotami danych”) jest Organizator.
 2. Podmiot danych może skontaktować się z Organizatorem poprzez wysłanie pisma na adres siedziby Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@nowehoryzonty.pl
 3. Dane osobowe Podmiotów danych będą przetwarzane na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej w skrócie „RODO”), tj. na podstawie zgody Podmiotu danych na przetwarzanie danych osobowych Podmiotu danych w celu umożliwienia udziału w Naborze oraz jeżeli Podmiot danych będący Laureatem udzieli takiej zgody, w celu opublikowania informacji o wynikach Naboru na portalach społecznościowych Organizatora oraz na Stronie;
  2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze z mocy przepisów podatkowych, jeżeli Podmiot danych będący Laureatem będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego od otrzymanej Nagrody lub jeżeli Organizator będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji osób nagrodzonych, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1) ustawy dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.);
  3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku ze zgłoszeniem przez Podmiot danych reklamacji w celu przyjęcia, rozpatrzenia oraz odpowiedzi na otrzymaną reklamację;
  4. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora w postaci oraz promocji lub reklamy, w szczególności w celu wykorzystania wizerunku Podmiotu danych w materiałach dotyczących Naboru na Stronie oraz na profilach Organizatora na portalach  społecznościowych: facebook.com/mlodehoryzonty oraz instagram.com/mlode_horyzonty/ w celu promowania działalności Organizatora, w związku z udzieloną przez Podmiot danych zgodą na wykorzystanie wizerunku.
 4. Dane osobowe Podmiotu danych będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. W szczególności:
  1. przez okres trwania Naboru i okresu reklamacyjnego, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń, które mogą wyniknąć w związku z Naborem;
  2. przez okres realizacji przez Organizatora działań promocyjnych lub do momentu skutecznej realizacji zgłoszonego przez Podmiot danych sprzeciwu, w zależności od tego co nastąpi pierwsze.
 5. Podmiotowi danych przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, jeżeli dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 6. Podmiotowi danych przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Organizatora danych osobowych.
 7. Podmiot danych może cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie za pośrednictwem wszystkich dostępnych kanałów komunikacji z Organizatorem. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed takim cofnięciem.
 8. Podmiotowi danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora.
 9. Podanie danych osobowy jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Podmiotowi danych wzięcie udziału w Naborze.
 10. Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych Podmiotów danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz został opublikowany na Stronie.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2023 r.

Młode Horyzonty vod!

Młode Horyzonty w Twoim domu! Wyjątkowa oferta dla młodych widzów na platformie NHvod.

Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter