Regulamin festiwalu

fot. Wojciech Chrubasik

Regulamin 10. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Młode Horyzonty

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin dotyczy 10. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Młode Horyzonty (dalej: „Festiwal”), który odbędzie się w dniach 30.09-8.10.2023 r. w wybranych kinach w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Gliwicach, Gdańsku, Częstochowie, Koninie, Opolu, Toruniu, Słupsku, Białymstoku, Gdyni, Szczecinie, Lublinie, Jarocinie, Bydgoszczy, Katowicach, Płocku i Zduńskiej Woli oraz w dniach 12-29.10.2023 r. w formule online za pośrednictwem serwisu nowehoryzonty.pl pod adresem nowehoryzonty.pl/mlodevod.
 2. Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa, NIP: 525-22-71-014, REGON: 01550390400000, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000162000 (dalej: „Organizator”).
 3. Celem Festiwalu jest prezentacja i promocja wartościowych filmów dla młodych widzów w wieku 4-16 lat. Festiwal skierowany jest do rodziców i opiekunów z dziećmi, a także do grup zorganizowanych ze szkół i przedszkoli.
 4. Festiwal jest finansowany z funduszy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu m. st. Warszawy, Kreatywnej Europy Program MEDIA, Funduszy norweskich i EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), pochodzących z Islandii, Norwegii i Lichtensteinu, Ambasady Królestwa Niderlandów oraz Early Stage.
 5. Festiwalowi towarzyszyć będzie Młode Horyzonty Industry (ang. Young Horizons Industry) – wydarzenie dla branży filmowej, odbywające się w formule hybrydowej.
 6. Szczegółowe informacje odnośnie programu Festiwalu, lokalizacji Festiwalu w poszczególnych miastach (lista kin wraz z adresami) oraz organizacji Festiwalu w formule online podane zostaną przez Organizatora na stronie: festiwal.mlodehoryzonty.pl.
 7. Niniejszy regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej festiwal.mlodehoryzonty.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie oraz w kasach kin uczestniczących w Festiwalu w formie wydruku.
 8. Podczas Festiwalu oraz wydarzeń towarzyszących, w tym wydarzenia Młode Horyzonty Industry Organizator może wykonywać zdjęcia oraz nagrywać materiał wideo celem utrwalenia przebiegu Festiwalu oraz wydarzeń towarzyszących. Poprzez uczestniczenie w Festiwalu oraz w wydarzeniach towarzyszących Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie zdjęć i wideo wykonanych zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, na których został utrwalony jego wizerunek na stronach internetowych Organizatorach, na profilach w mediach społecznościowych Organizatora (w tym w formie relacji i rolek) oraz na profilach partnerów- na stronie internetowej Organizatora i partnerów, w newsletterze Organizatora i partnerów, w informacjach prasowych wysyłanych do mediów i branży oraz wszelkich materiałach i publikacjach o charakterze informacyjnym i promocyjnym w celu informowania o Festiwalu i wydarzeniach towarzyszących oraz w celu promowania działalności Organizatora.
 9. Wizerunek Uczestnika utrwalony zgodnie z ust. 8 powyżej będzie przetwarzany przez Organizatora jako administratora danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora w postaci przedstawiania na stronach internetowych Organizatora, mediach społecznościowych Organizatora oraz w newsletterze, informacjach prasowych oraz wszelkich materiałach i publikacjach będących relacjami z Festiwalu oraz wydarzeń towarzyszących. Wizerunek Uczestnika może być udostępniany do dalszego przetwarzania studiom graficznym, agencjom reklamowym współpracującym z Organizatorem, drukarniom, firmom informatycznym czy innym partnerom współpracującym z Organizatorem. Wizerunek Uczestnika może być również umieszczany w mediach społecznościowych Organizatora takich jak Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube oraz w newsletterze. Uczestnikowi przysługuje prawo do:
  a. żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  b. prawo sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika – wobec przetwarzania danych przez Organizatora;
  c. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora.
 10. Uczestnik może kontaktować się z Organizatorem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pisemnie na adres siedziby Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@nowehoryzonty.pl

§ 2a
Zasady wstępu na Festiwal w formule stacjonarnej

 1. Wstęp na teren Festiwalu w formule stacjonarnej przysługuje osobie posiadającej ważny bilet na dany pokaz filmowy. Liczba miejsc podczas danego pokazu filmowego w ramach Festiwalu jest ograniczona.
 2. Bilety na pokazy filmowe w ramach Festiwal sprzedawane są wyłącznie w kasach kin uczestniczących w Festiwalu, których lista znajduje się na stronie festiwal.mlodehoryzonty.pl. W każdym z kin sprzedawane są bilety wyłącznie na seanse grane w danym kinie. Poszczególne kina uczestniczące w Festiwalu mogą oferować możliwość zakupu biletów na pokazy filmowe w ramach Festiwalu za pośrednictwem serwisów internetowych tych kin. Zasady zakupu biletów za pośrednictwem serwisów kin uczestniczących w Festiwalu regulują regulaminy serwisów poszczególnych kin, z którymi nabywca powinien się zapoznać przed zakupem biletów.
 3. Miejsca na pokazach filmowych w ramach Festiwalu są nienumerowane.
 4. Osoby małoletnie, do 18 roku życia mogą uczestniczyć w Festiwalu wyłącznie za zgodą i pod opieką osoby dorosłej.
 5. Na terenie Festiwalu obowiązuje całkowity zakaz filmowania lub innego utrwalania wyświetlanych podczas Festiwalu filmów.
 6. Osoby uczestniczące w seansach filmowych odbywających się w ramach Festiwalu zobowiązane są do wyłączenia na czas ich trwania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń emitujących światło lub dźwięk.
 7. Przed zakupem biletu na Festiwal nabywca oraz uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Zakupienie biletu na Festiwal w formule stacjonarnej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 2b
Zasady uczestnictwa w Festiwalu w formule online

 1. Dostęp do filmów pokazowych w ramach Festiwalu możliwy jest za pośrednictwem serwisu nowehoryzonty.pl.
 2. Uzyskanie dostępu do filmu pokazowego za pośrednictwem strony nowehoryzonty.pl/mlodefestiwal wymaga posiadania konta użytkownika w serwisie nowehoryzonty.pl. Warunki świadczenie usługi konta użytkownika w serwisie nowehoryzonty.pl określa regulamin serwisu nowehoryzonty.pl
 3. Dostęp do filmów pokazowych w ramach Festiwalu za pośrednictwem strony nowehoryzonty.pl/mlodefestiwal jest odpłatny: możliwe jest wykupienie pojedynczego dostępu lub karnetu. Szczegółowe informacje na temat dostępnych karnetów oraz cen dostępów umieszczone są na stronie nowehoryzonty.pl/mlodefestiwal.
 4. Odtwarzanie filmów pokazowych w ramach Festiwalu, w ramach uzyskanego dostępu lub karnetu, możliwe jest wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie oraz wyłącznie na terytorium Polski. Do usługi odtwarzania filmów pokazowych w ramach Festiwalu stosuje się postanowieniu regulaminu VOD w serwisie nowehoryzonty.pl.
 5. Przed uzyskaniem dostępu do filmu pokazowego za pośrednictwem strony nowehoryzonty.pl/mlodefestiwal należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 6. Osoby małoletnie, do 18 roku życia mogą korzystać z usługi odtwarzania filmów pokazowych w formule online wyłącznie za zgodą i pod opieką osoby dorosłej.

§ 3
Program

 1. Na program Festiwalu składają się następujące sekcje:
  a. Konkurs główny, na który składa się 10 filmów, wyprodukowanych w latach 2022-2023 skierowanych dla widzów w wieku 4-16 lat. W konkursie głównym prezentowane są pełnometrażowe filmy animowane oraz aktorskie.
  b. Konkurs filmowych odkryć – wybór 6 filmów pokazujących różnorodność gatunkową i stylistyczną kina dla młodych widzów, wyprodukowanych w latach 2022-2023.
  c. Konkurs dokumentów – selekcja 10 pełnometrażowych i krótkometrażowych dokumentów dla młodych widzów, wyprodukowanych w latach 2022-2023.
  d. Sekcje tematyczne będące pokazami pozakonkursowymi.

§ 4
Jury i nagrody

 1. Podczas festiwalu zostanie przyznanych 7 nagród honorowych, niemających charakteru majątkowego, w postaci tytułu „Najlepszego filmu”, w kategoriach:
  a. Nagroda jury Konkursu głównego,
  b. Nagroda jury Konkursu filmowych odkryć,
  c. Nagroda młodego jury Konkursu filmowych odkryć
  d. Nagroda jury Konkursu dokumentów,
  e. Nagroda Publiczności,
  f. Nagroda jury Europejskiego Stowarzyszenia Filmów dla Dzieci (ECFA),
  g. Nagroda Zespołu Edukatorów Filmowych (ZEF)
 2. Nagroda jury Konkursu głównego przyznawana jest przez jury składające się z twórców, dziennikarzy i animatorów kultury zaproszonych na Festiwal przez Organizatora. Jury podejmuje decyzję w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Głosowanie odbywa się w oparciu o listę filmów wybranych przez Organizatora.
 3. Nagroda jury Konkursu filmowych odkryć przyznawana jest przez jury składające się z reżyserów, twórców, ilustratorów i twórców innych dziedzin kultury i sztuki zaproszonych na Festiwal przez Organizatora. Jury podejmuje decyzję w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Głosowanie odbywa się w oparciu o listę filmów wybranych przez Organizatora.
 4. Nagroda młodego jury Konkursu filmowych odkryć przyznawana jest przez jury wybrane w ramach naboru prowadzonego przez Organizatora. Jury podejmuje decyzję w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Głosowanie odbywa się w oparciu o listę filmów wybranych przez Organizatora.
 5. Nagroda jury Konkursu dokumentów przyznawana jest przez jury składające się z reżyserów, twórców, nauczycieli, edukatorów, ilustratorów i twórców innych dziedzin kultury i sztuki zaproszonych na Festiwal przez Organizatora. Jury podejmuje decyzję w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Głosowanie odbywa się w oparciu o listę filmów wybranych przez Organizatora.
 6. Nagroda jury Europejskiego Stowarzyszenia Filmów dla Dzieci (ECFA) przyznawana jest przez jury składające się z reprezentantów ECFA zaproszonych na Festiwal przez Organizatora. Jury podejmuje decyzję w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Głosowanie odbywa się w oparciu o listę filmów wybranych przez Organizatora.
 7. Nagroda Zespołu Edukatorów Filmowych (ZEF) przyznawana jest przez jury składające się z reprezentantów ZEF zaproszonych na Festiwal przez Organizatora. Jury podejmuje decyzję w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Głosowanie odbywa się w oparciu o listę filmów wybranych przez Organizatora.
 8. Każdy juror może głosować tylko na jeden film. W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej filmów równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego jury, którego każde z jury wybiera spośród swoich członków przed przystąpieniem do głosowania.
 9. Decyzja jury w zakresie przyznania nagrody jest decyzją ostateczną i nie przysługuje od niej odwołanie.
 10. Nagroda Publiczności przyznawana jest przez publiczność festiwalową z dwóch festiwalowych miast (młodzi widzowie w Warszawie i we Wrocławiu), która głosuje na wybrany film przy użyciu kart do głosowania otrzymanych przed wejściem na salę kinową. Nagroda Publiczności zostanie przyznana filmowi, który otrzyma najwyższą ocenę, będącą średnią ze wszystkich oddanych głosów publiczności. Nagroda Publiczności przyznawana jest filmowi z sekcji Konkurs główny.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród bądź wyróżnień.
 12. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona podczas gali wręczenia nagród i na stronie internetowej Organizatora: mlodehoryzonty.pl Termin i miejsce przeprowadzenia gali wręczenia nagród ogłoszone zostaną przez Organizatora odrębnie.

§ 5
Nagroda Stowarzyszenia Autorów ZAiKS dla najlepszego polskiego filmu dla młodej widowni

 1. Podczas festiwalu zostanie przyznana Nagroda Stowarzyszenia Autorów ZAiKS dla najlepszego polskiego filmu dla młodej widowni.
 2. Nagroda przyznawana jest przez jury w składzie: Agnieszka Dziedzic, Piotr Szczepanowicz oraz Marek Piestrak. Jury podejmuje decyzję w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Głosowanie odbywa się w oparciu o listę filmów wybranych przez Organizatora.
 3. Każdy juror może głosować tylko na jeden film. W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej filmów równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego jury, którego każde z jury wybiera spośród swoich członków przed przystąpieniem do głosowania.
 4. Decyzja jury w zakresie przyznania nagrody jest decyzją ostateczną i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 20 000 zł.
 6. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona podczas gali wręczenia nagród i na stronie internetowej Organizatora: mlodehoryzonty.pl Termin i miejsce przeprowadzenia gali wręczenia nagród ogłoszone zostaną przez Organizatora odrębnie.

§ 6
Goście festiwalowi

W Festiwalu wezmą udział zaproszeni przez Organizatora twórcy filmowi, przedstawiciele prasy, dystrybutorzy, producenci, a także osoby związane ze sztuką audiowizualną, tworzoną dla młodych widzów.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Organizator informuje, że w przypadku zaistnienia przyczyn uzasadniających odwołanie Festiwalu (w szczególności podyktowanych względami bezpieczeństwa), poinformuje o tym uczestników Festiwalu poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej mlodehoryzonty.pl oraz umieszczenie stosownej informacji na terenie kin uczestniczących w Festiwalu.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie Festiwalu.
  Postanowienie ustępu 1 powyżej stosuje się odpowiednio do sytuacji, w której zaistnieją przyczyny uzasadniające zmianę daty, godziny rozpoczęcia lub miejsca organizacji Festiwalu, lub też zmianę programu artystycznego.
 3. Organizator informuje, że podczas Festiwalu (na terenie obiektów festiwalowych, podczas wydarzeń odbywających się w ramach programu Festiwalu) może być dokonywana rejestracja fotograficzna oraz wideo, służąca przede wszystkim celom informacyjnym oraz artystycznym.
 4. Oprócz niniejszego regulaminu – w Kinach, w których odbywa się festiwal – obowiązują również regulaminy poszczególnych kin, do których uczestnicy Festiwalu są obowiązani się stosować.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 września 2023 r.
 6. Nagrody w konkursach podlegają opodatkowaniu, na podstawie art. 13 pkt 2 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.) z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa. Nagrody zostaną wypłacone po potrąceniu zaliczki na podatek wg stawki 18 %, przy uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20 %.

Młode Horyzonty vod!

Młode Horyzonty w Twoim domu! Wyjątkowa oferta dla młodych widzów na platformie NHvod.

Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter